general_help_center_title

general_help_center_description

Almindelige forretningsbetingelser

 1. 1. Gyldighedsområde

  profitip GmbH (herefter: "roomsXXL.dk" driver på webadressen www.roomsXXL.dk et website for hotelbookinger. Via websitet kan brugere søge efter og booke hotelovernatninger (herefter: "rejseydelse") som tilbydes af forskellige udbydere. roomsXXL.dk optræder i denne forbindelse udelukkende som formidler. roomsXXL.dk arrangerer ikke selv rejser. Når der foretages en booking, indgås den pågældende aftale udelukkende mellem brugeren og den pågældende udbyder.

  De Almindelige Forretningsbetingelser gælder for enhver brug af www.roomsXXL.dk. Afvigende, modstridende eller supplerende forretningsbetingelser er ikke omfattet, med mindre der er givet udtrykkeligt samtykke til deres gyldighed.

 2. 2. Benyttelse af websitet

  Bookinger på websitet kan kun foretages af fuldt myndige personer. Brugere, som har foretaget en booking, skal på forlangende fremsende en kopi af deres identitetskort eller rejsepas til roomsXXL.dk. Der foreligger intet krav på at benytte websitet eller foretage booking. Dette gælder navnlig for brugere, som tidligere har gjort sig bemærket ved udeblivelse uden afbestilling eller ved helt eller delvis ubetalte regninger.

 3. 3. Aftaleindhold mellem brugeren og roomsXXL.dk

  Når brugeren oplyser sine personlige oplysninger og gennemfører bookingproceduren giver han roomsXXL.dk en ordre om at formidle en rejseydelse. Brugeren er bundet af sin bookingordre. Før bookingen afsluttes, kan brugeren til enhver tid ændre eller rette rejseoplysninger. roomsXXL.dk's forpligtelse i henhold til aftalen er begrænset til at formidle de tilbudte rejseydelser, som kan bookes. Udbyder og aftalepartner for rejseydelsen er ikke roomsXXL.dk. Rejseydelsen leveres derimod af en tredje rejseudbyder, og gennemførelsen af den bookede rejse er således ikke omfattet af roomsXXL.dk 's aftalemæssige forpligtelser. Kontraktforholdet med roomsXXL.dk er ikke underlagt lovgivningen om rejseaftaler (§§ 651a ff i den tyske borgerlige lovbog BGB).

 4. 4. Booking

  Bookingen foretages direkte af brugeren, idet brugeren vælger og bekræfter en rejseydelse, som er anført på www.roomsXXL.dk. Ved booking forstås brugerens tilbud om at benytte sig af tjenesteydelser, som er beskrevet på www.roomsXXL.dk. Brugeren skal anføre de nødvendige oplysninger i forbindelse med bookingen i overensstemmelse med sandheden og fuldstændigt. Den af brugeren foretagne booking betragtes først som accepteret af roomsXXL.dk, når brugeren har fået stillet en gyldig hotelvoucher til det bookede hotel til rådighed til download. Brugeren er forpligtet til i tilslutning til bookingen at kontrollere, om der står en hotelvoucher til rådighed til download. Han skal straks underrette roomsXXL.dk, hvis dette ikke skulle være tilfældet. Desuden er han forpligtet til straks at kontrollere, om hotelvoucheren er korrekt. Brugeren skal underrette roomsXXL.dk om afvigelser på hotelvoucheren i forhold til den oprindelige booking umiddelbart efter at have konstateret dem, fx via e-mail til service [at] roomsXXL.dk.

  Aftalen om rejseydelsen afvikles udelukkende mellem brugeren og udbyderen af rejseydelsen. Der henvises i denne forbindelse til udbyderens Almindelige Forretningsbetingelser. Reklamationer vedrørende rejseydelsen skal gøres gældende direkte over for udbyderen under rejsen, så snart mangler er indtrådt, og dokumenteres. roomsXXL.dk skal samtidig orienteres skriftligt om reklamationerne. Udbyderens aftalepartner er alene brugeren, som har gennemført bookingen. Det er ikke tilladt at videregive eller videresælge rejseydelser, som er booket via roomsXXL.dk. Det samme gælder for afståelse eller salg af krav mod udbydere af rejseydelser. Enhver spekulativ eller svigagtig booking eller booking foretaget under udnyttelse af en åbenlyst forkert prisangivelse er forbudt.

  En bruger må ikke booke mere end fem værelser til samme hotel i samme periode via roomsXXL.dk. Hvis roomsXXL.dk konstaterer, at en bruger ved hjælp af separate bookinger i alt har reserveret mere end fem værelser, kan roomsXXL.dk ophæve bookingerne og opkræve gebyrer for ophævelsen. Hvis de ureglementerede bookinger ikke bliver konstateret, kan rejseudbyderen forlange en afvigende (som oftest højere) hotelpris af brugeren. Hvis en bruger ønsker at booke mere end fem værelser, kan han henvende sig via e-mail til roomsXXL.dk.

 5. 5. Betaling

  Ved bookingen er brugeren forpligtet til at oplyse et gyldigt kreditkort. roomsXXL.dk er berettiget til at modtage betalinger for leverandørerne. Generelt trækker roomsXXL.dk straks det pågældende beløb på brugerens kreditkort ved bookingen. Hvis brugeren i bookingprocessen har mulighed for at vælge at betale på hotellet, trækker hotellet det endelige beløb i den lokale valuta på brugerens kreditkort på tidspunktet for opholdet. Med henblik på at kontrollere kreditkortets gyldighed eller garantere bookingen er udbyderen af rejseydelsen berettiget til allerede før ankomsten at trække afbestillingsgebyrer pr. dette tidspunkt via det oplyste kreditkort. Afgifter og vekselkurser kan ændre sig i perioden mellem bookingen og kundens ophold. roomsXXL.dk forbeholder sig ret til at viderefakturere eventuelle tilbageføringsomkostninger til brugeren, hvis disse er forårsaget af brugeren. Desuden afkræves brugeren for hver reklamation eller tilbageføring et ekspeditionsgebyr på 0,00 kr.. Priserne på websitet er endelige priser inklusive afgifter og gebyrer, som stilles til rådighed af rejseudbyderen. roomsXXL.dk gør opmærksom på, at moms ikke vises særskilt på fakturaen for alle hotelreservationer. Brugeren giver med bookingen afkald på særskilt angivelse af momsen.

  Hvis der ud over rejseprisen forekommer lokale afgifter eller gebyrer som fx kurafgift, kulturstøtteafgift eller Resort Fees, som skal betales på stedet, bliver brugeren gjort opmærksom på dette før bookingen afsluttes.

 6. 6. Afbestilling og ændring af bookingen

  Brugerens booking er bindende, indtil den afbestilles af brugeren. Udbyderens afbestillingsbetingelser oplyses til brugeren på websitet forud for booking. Med bookingen accepterer brugeren disse afbestillingsbetingelser. Alt efter udbyderens betingelser er brugeren forpligtet til helt eller delvis at betale den aftalte pris, hvis han ikke afbestiller sin booking rettidigt. Det samme gælder, hvis rejseydelsen ikke benyttes uden afbestilling. roomsXXL.dk anbefaler, at man tegner en afbestillingsforsikring. Ved afbestilling opkræver roomsXXL.dk uanset udbyderens betingelser et ekspeditionsgebyr på p.t. 0,00 kr..

  Afbestilling skal altid ske via roomsXXL.dk. Hvis afbestillingen foretages direkte til udbyderen, er roomsXXL.dk ikke i stand til at give oplysninger om afbestillingstidspunktet. Hvis brugeren afbryder opholdet tidligere end aftalt, er rejseudbyderen berettiget til at forlange erstatning for det tab, han har lidt på grund af de ikke benyttede dage.

  Hvis en booking, som er sikret eller betalt med kreditkort, vækker mistanke om forsøg på bedrageri, er roomsXXL.dk berettiget til at opfordre brugeren til omgående at indsende en kopi eller et foto af det benyttede kreditkort samt et legitimationsdokument. Hvis brugeren ikke efterkommer denne opfordring, er roomsXXL.dk berettiget til at afbestille bookingen for at afværge et eventuelt tab. Derudover giver brugeren tilladelse til, at udbyderen af rejseydelsen må videregive brugerens personlige data (fx kopi af pas) til roomsXXL.dk og myndigheder. Brugeren sørger for, at han kan kontaktes via det telefonnummer hhv. den e-mail-adresse, som er oplyst i forbindelse med bookingen.

  En bekræftet rejseydelse kan kun ændres ved afbestilling af den bookede rejseydelse og samtidig fornyet booking af en anden rejseydelse.

 7. 7. Hotelklassificering og hoteloplysninger

  Hoteller klassificeres på grundlag af hoteloperatørernes egen vurdering i internationalt eller nationalt gængse kategorier, som uforbindende henviser til hotellets standard. Oplysningerne om hotellets kategori, værelsesstandard og navn samt operatør, hotelstandard og -service er baseret på rejseudbydernes oplysninger. roomsXXL.dk kontrollerer ikke disse oplysninger og påtager sig intet ansvar for deres fuldstændighed eller rigtighed. Derfor giver roomsXXL.dk ikke websitets brugere nogen form for garanti eller tilsikring for så vidt angår disse oplysningers rigtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Det samme gælder for alle øvrige oplysninger, som findes på dette website, og som stilles til rådighed af tredjemand.

 8. 8. Databeskyttelse

  Oplysninger om databeskyttelse finder du her.

 9. 9. Ophavs- og brugsrettigheder

  Alt datamateriale på roomsXXL.dk er ophavsretligt beskyttet. Mangfoldiggørelse, overtagelse, benyttelse, salg eller kommerciel udnyttelse af datamaterialet er ikke tilladt og kræver skriftlig tilladelse fra roomsXXL.dk. Websitet må kun anvendes til individuelle bookinger. Automatisk benyttelse af websitet er ikke tilladt.

 10. 10. Ansvar

  roomsXXL.dk er kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. Såfremt en tilregnelig pligtforsømmelse beror på simpel uagtsomhed og en væsentlig kontraktlig forpligtelse culpøst er tilsidesat, er roomsXXL.dk's erstatningsansvar begrænset til det forventelige tab, der typisk opstår i sammenlignelige tilfælde. I tilfælde af manddrab samt sundheds- og legemsskader hæfter roomsXXL.dk i henhold til lovens bestemmelser. Alle erstatningskrav forældes et år efter deres opståen. Dette gælder ikke for krav på grundlag af skadevoldende handling.

  roomsXXL.dk påtager sig intet ansvar for oplysningerne vedrørende pas-, visum-, told- og sundhedsretlige bestemmelser. Brugeren må selv søge oplysninger om disse forhold samt om sikkerhedssituationen på rejsemålet.

  I det omfang roomsXXL.dk's ansvar er udelukket, gælder dette også for roomsXXL.dk's medarbejderes, lovlige repræsentanters og medhjælperes personlige ansvar Som formidler hæfter roomsXXL.dk ikke for, at rejseydelsen er til rådighed på bookingtidspunktet, eller for leveringen af den bookede rejseydelse.

 11. 11. Afsluttende bestemmelser

  Alle oplysninger er indhentet med største omhu. roomsXXL.dk påtager sig dog intet ansvar for eventuelle fejl i forbindelse med registreringen eller transmissonen af data. Med det nuværende tekniske niveau kan det ikke garanteres, at datakommunikation via internettet er til rådighed uden fejl og/eller til enhver tid. roomsXXL.dk hæfter således hverken for, at websitet er konstant og uafbrudt til rådighed, eller for at e-mails leveres fejlfrit. roomsXXL.dk kan til enhver tid foretage ændringer og/eller forbedringer af dette website.

  Kontrakten er underlagt tysk lovgivning. Hvis brugeren er erhvervsdrivende, er påbudt værneting for alle tvister, som måtte opstå direkte eller indirekte på grundlag af kontraktforholdet, roomsXXL.dk's hjemsted. Det samme gælder, hvis brugeren ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller efter indgåelsen af aftalen har flyttet sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted til udlandet eller hans bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt på tidspunktet for sagens anlæggelse.

  Som opfyldelsessted er aftalt Hennigsdorf.

  roomsXXL.dk påtager sig intet ansvar for indholdet på eksterne udbyderes websites, heller ikke selv om der linkes til disse websites. Ansvaret for inholdet på de sider, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller operatør af siderne. På tidspunktet for oprettelsen af linket blev de pågældende sider kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser. På tidspunktet for oprettelsen af linket blev der ikke konstateret ulovligt indhold. Der kan ikke forventes en løbende kontrol af de websites, der linkes til. Links bliver omgående fjernet, hvis roomsXXL.dk får kendskab til lovovertrædelser.

  Hvis enkelte bestemmelser i disse Almindelige Forretningsbetingelser er ugyldige eller i strid med lovens bestemmelser, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for de manglende eller ugyldige bestemmelser træder de relevante lovbestemmelser.

Version: 30. juni 2014

Certificeret betalingsafvikling

Vores betalingsafvikling lever op til de højeste sikkerhedsstandarder. Dette kvalitetsmærke bekræfter, at det er sikkert at betale med kreditkort her.

Flersproget kundeservice

Vores flersprogede rejsespecialister tager sig af dine reservationer. Vi er tilgængelige for vores kunder døgnet rundt.

Omgående bookingbekræftelse

Din booking bliver bekræftet med det samme. Når bookingen er foretaget, kan du printe dine rejsedokumenter med det samme.